Bolagsstyrning

Bolagsstämmor

Årsstämma 2024

Extra bolagsstämma 2023

Årsstämma 2023

Årsstämma 2022

Årsstämma 2021

Extrastämma 2020

Årsstämma 2020

Årsstämma 2019

Valberedning

Vid årsstämman 2023 beslutades i enlighet med valberedningens förslag om nomineringsprocessen för valberedningen inför årsstämman 2024 (tillgänglig här i bilaga 2).

En valberedning ska sammankallas av Bolagets styrelseordförande och bestå av upp till fyra ledamöter utsedda av Bolagets större depåbevisinnehavare samt av styrelsens ordförande. Ägarförhållandena ska baseras på depåbevisinnehavarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2023. Valberedningens medlemmar ska offentliggöras så snart de utsetts, vilket ska ha skett senast den sista bankdagen i oktober 2023.

Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2024: (i) val av ordförande vid stämman, (ii) val av styrelseledamöter, (iii) val av styrelseordförande, (iv) styrelsearvoden, (v) val av revisorer, (vi) arvode till revisorerna samt (vii) förslag till hur nomineringsprocessen inför årsstämman 2025 ska genomföras.

Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Nuvarande medlemmar i valberedningen är:

Jake Hennemuth, utsedd av Acacia Partners;
Pia Gisgård, utsedd av Swedbank Robur Fonder;
Simon Westlake, utsedd av City of London; och
Lars O Grönstedt, Styrelseordförande i VEF AB (publ)

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedning är välkomna att kontakta valberedningen genom epost på nominationcommittee@vef.vc.

Revisorer

Vid årsstämman 2022 beslutades om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Auktoriserad revisor Bo Karlsson är huvudansvarig revisor.

Styrelsen

Ledning