Viktig information

Om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i USA eller är en amerikansk investerare i VEF Ltd. (”Bolaget”), ber vi dig att noggrant ta del av följande information.

Den 31 mars 2021 offentliggjorde Bolaget styrelsens förslag att genomföra ett domicilbyte i VEF-koncernen från Bermuda till Sverige (”Domicilbytet”).

Domicilbytet avser depåbevis i ett bermudianskt bolag som är en ”foreign private issuer” (såsom definierat enligt regel 3b-4 i den amerikanska Securities Exchange Act från 1934, enligt dess nuvarande lydelse (”US Exchange Act”)) och genomförs genom ett scheme of arrangement i enlighet med bermudiansk rätt (ett ”Scheme of Arrangement”). En transaktion som verkställs genom ett Scheme of Arrangement är inte föremål för bestämmelserna om offentliga uppköpserbjudanden eller bestämmelserna om fullmaktsbegäran under US Exchange Act. Således är Domicilbytet främst föremål för de informationsgivningskrav och -praxis som är tillämpliga på Scheme of Arrangement i Bermuda, vilka skiljer sig från amerikanska informationsgivningskrav avseende offentliga uppköpserbjudanden och fullmaktsbegäran. Finansiell information som finns på denna webbplats och i Scheme of Arrangement har upprättats eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS och kan inte jämföras med finansiell information i amerikanska företag eller företag vars finansiella rapporter är upprättade i enlighet med allmänt accepterade redovisningsprinciper i USA.

Det kommer inte att ske något publikt erbjudande av värdepapper i USA.

Utgivande av aktier enligt Domicilbytet och Scheme of Arrangement kommer inte att registreras under den amerikanska Securities Act från 1933, enligt dess nuvarande lydelse (”US Securities Act”), och kommer att ges ut i enlighet med undantaget i paragraf 3(a)(10) i US Securities Act. Sådana aktier kommer inte emitteras till personer bosatta i USA eller andra ”US persons” (såsom definierat i Regulation S i US Securities Act, såvida sådana personer inte är ”qualified purchasers” (såsom definierat i den amerikanska Investment Company Act från 1940).

Varken den amerikanska Securities and Exchange Commission eller någon amerikansk, statlig värdepapperskommission har godkänt eller underkänt utgivandet av aktier i samband med Domicilbytet och Scheme of Arrangement, eller fastslagit huruvida informationen och handlingarna som finns på denna del av webbplatsen är korrekta eller fullständiga.

Samtliga påståenden om motsatsen utgör en brottslig handling i USA.

Framåtriktade uttalanden: Information och dokument som finns på denna del av webbplatsen kan innehålla framåtriktade uttalanden. Dessa framåtriktade uttalanden kan identifieras genom användning av framåtriktad terminologi, inklusive uttryck som ”anser”, ”föreställer”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”kan”, ”kommer” eller ”ska”, eller, i vissa fall, dess motsvarande negativa term, eller andra varianter eller jämförbar terminologi. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar alla angelägenheter som inte avser historiska fakta och som innefattar uttalanden om Bolagets eller dess dotterbolags avsikter, uppfattningar eller nuvarande förväntningar om, bland annat, Bolagets eller dess dotterbolags verksamhetsresultat, finansiella ställning, likviditet, framtidsutsikter, tillväxt, strategier och branscher i vilka de är verksamma. Till sin natur innefattar framåtriktade uttalanden risker och osäkerheter, eftersom de hänför sig till händelser och beror på omständigheter som inte med säkerhet kommer att inträffa i framtiden. Läsare uppmärksammas på att framåtriktade uttalanden inte är garantier om framtida resultat och att faktiska resultat eller utveckling kan avvika väsentligt från vad som anges eller antyds i de framåtriktade uttalandena som återges i informationen och dokumenten som finns på denna del av webbplatsen, och därmed inte utgör indikationer på resultat eller utveckling för efterföljande tidsperioder.

De framåtriktade uttalandena och informationen på denna del av webbplatsen är gjorda per datumet härav och Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera några framåtriktade uttalanden eller någon information, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller annan omständighet, såvida det inte krävs enligt tillämpligt värdepapperslagstiftning.

Jag har läst och förstått ansvarsfriskrivningen ovan.