Investerare

VEFs syfte är att skapa långsiktigt aktieägarvärde för våra aktieägare genom att investera i framtidens finansiella-tjänster-bolag i några av världens snabbast växande marknader.

Aktie och insiderinformation

Aktiekapital

VEF AB (publ):s aktiekapital är fördelat på 1 093 199 255 aktier med ett kvotvärde om 0,01 SEK per aktie enligt nedan tabell. Varje aktie i bolaget berättigar till 1 röst. Stamaktierna handlas på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktier av serie C 2020, Serie C 2021 samt Serie C 2022 innehas av anställda i VEF under ramen för bolagets långsiktiga incitamentsprogram. Incitamentsaktierna är konvertibla till stamaktier enligt villkoren i VEFs bolagsordning och medför rätt till andel i VEFs tillgångar och vinst under förutsättning att vissa prestationsvillkor uppfylls.

Aktieklass Antal aktier Antal röster Aktiekapital (SEK)
Stamaktier 1 041 865 735 1 041 865 735 10 540 805
Serie C 2020 33 751 250 33 751 250 331 352
Serie C 2021 8 229 375 8 229 375 83 259
Serie C 2022 10 352 895 10 352 895 104 743
Totalt 1 093 199 255 1 093 199 255 11 060 159

Aktieägare

Nedanstående tabell representerar de tio största stamaktieägarna i VEF AB (publ).
Det totala antalet aktieägare i VEF AB (publ) uppgår till cirka 18 000.

Ägare per land

Insiders

Aktien

Aktiegraf

Prospekt

Finansiell kalender

4Q23-rapport

onsdag 24 januari, 2024

Årsredovisning 2023

torsdag 28 mars, 2024

1Q24-rapport

onsdag 17 april, 2024

Bolagsstämma 2024, Stockholm

tisdag 14 maj, 2024

2Q24-rapport

onsdag 17 juli, 2024

3Q24-rapport

onsdag 23 oktober, 2024

4Q24-rapport

onsdag 22 januari, 2025